Η κριτική επιτροπή ορίζεται από τον Διοργανωτή και απαρτίζεται από διακεκριμένα μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα ανακοινωθούν πιο κοντά στην ημερομηνία του διαγωνισμού.